هرات در یک سال اخیر گواه بیشتر فساد اداری بوده است

هرات در یک سال اخیر گواه بیشتر فساد اداری بوده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :