این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد.
با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :