270 نفر طی ماه گذشته در هرات بازداشت شدند

۲۷۰ نفر طی ماه گذشته در هرات بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :