تلفات غیرنظامیان در افغانستان 6 درصد افزایش یافته است

تلفات غیرنظامیان در افغانستان ۶ درصد افزایش یافته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :