تغییر مسیر توتاپ و کشتار غیرنظامیان صدای مردم بامیان را بلند کرد

تغییر مسیر توتاپ و کشتار غیرنظامیان صدای مردم بامیان را بلند کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :