61 میلیون دالر از سوی امریکا به افغانستان کمک می‌شود

۶۱ میلیون دالر از سوی امریکا به افغانستان کمک می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :