روند انتقال مواد انتخاباتی از خارج کشور به کابل امروز تکمیل می شود

روند انتقال مواد انتخاباتی از خارج کشور به کابل امروز تکمیل می شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :