مجلس سنا، طرح بودجۀ ملى سال ١٣٩۶ مالى را با ارایه برخى پیشنهادها تایید کرد.
شمارى از اعضاى مجلس سنا، ٢٣ پروژه انکشافى را براى در نظر گرفتن توازن میان ولایت ها پیشنهاد نمودند تا شامل طرح بودجه شوند.
اعضاى مجلس سنا، پیش از این نیز گفته بودند که در بودجه سال آینده مالى، توازن میان ولایت ها در نظر گرفته نشده؛ اما وزیر مالیه گفته است که طرح بودجه با در نظرداشت امکانات مالى و اولویت ها صورت گرفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: