پروژه‌های انکشافی به ارزش ۱ میلیون دالر در قندوز تطبیق خواهد شد

پروژه‌های انکشافی به ارزش ۱ میلیون دالر در قندوز تطبیق خواهد شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :