اکثر کودکان افغانستان در معرض فقر، جنگ و تبعیض جنسیتی قرار دارند

اکثر کودکان افغانستان در معرض فقر، جنگ و تبعیض جنسیتی قرار دارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :