نویسنده گزارش: احمد نصیری

این برنامه برای آگاهی دهی استندردهای تدوین شده جدید از سوی اداره تدوین استندردهای  ملی و کدهای ساختمانی اداره نورم و استندرد کشور امروز برا متشبثین در هرات برگذار گردید.

 

بیشتر کدهای در بخشهای جاده سازی، ساختمان سازی و مواد سوختی تدوین شده است.

از سویی هم شماری از متشبثین در قسمت تدوین استندردها خواهان توجه به دیدگاه های سرمایه گذاران هستند و استندرد های تعیین شده برای مواد سوختی را در منطقه غیر قابل تطبیق می خوانند.

اما مسولان در اتحادیه مواد نفتی هرات خواهان تطیبق یکسان استندرد های تعیین شده در تمام ولایات کشور هستند.

به گفته مسولان در اداره تدوین استندرد های  ملی و کدهای ساختمانی اداره نورم و استندرد کشور، قراراست این برنامه بزودی در سایر ولایات کشور نیز تطبیق گردد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :