موضوع برنامه: احترام به عقاید واندیشه های شهروندان
مهمان برنامه: نصیراحمد سروری (شهروندخبرنگار)

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: