موضوع برنامه: آلودگی صوتی در هرات
مهمان برنامه: رحیمه منصوری (شهروندخبرنگار)

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :