موضوع برنامه : بررسی دور سوم نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد

مهمانان برنامه : عبدالقادر کامل و محمد انور متین کارشناسان سیاسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :