موضوع برنامه : چگونه می توانیم توسط راهکارهای دینی و روانشناسی از خودکشی جلوگیری کنیم؟

مهمانان برنامه : عبدالمجید صمیم استاد دانشگاه هرات و محمد فرید فائز روانشناس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :