موضوع برنامه: چرا انبارهای گاز و نفت در بین خانه های مسکونی قرار دارند؟ چی زمانی این تاسیسات انتقال می کنند؟
مهمانان برنامه: سعد خطیبی رییس اتاق های تجارت، عظیم کبرزانی نماینده مردم در شورای ولایتی و روزبه شجاع رییس اداره نفت و گاز.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :