موضوع برنامه: انبار های گاز در هرات چرا آتش گرفت؟ حکومت در زمینه نظارت از مسائل ایمنی آنها چقدر مسئول است؟

مهمانان برنامه: احمد سیر رحمانی آگاه مسایل ساخت و ساز مخزن های گاز و روزبه شجاع رییس اداره نفت و گاز

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :