موضوع برنامه: روند استخدام معلمان چقدر به فساد آلوده است؟ اداره معارف هرات چرا فاسد ترین اداره معارف افغانستان معرفی گردیده است؟

مهمانان برنامه: توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات و عبدالقدیر صالحی فعال حوزه معارف .

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :