موضوع برنامه : بررسی وضعیت اقتصادی ولایت هرات در سال ۱۳۹۴

مهمانان برنامه : سعد خطیبی رییس اتاق های تجارت ولایت هرات، محمد ابراهیم فروزش تحلیگر مسائل اقتصادی و محمد شفیع نعیمی کارشناس اقتصادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید: