موضوع برنامه : شورای شهر چگونه ، به چه برنامه و هدف تشکیل شده است؟

مهمانان برنامه : عبدالرحمان مولوی‌‍زاده معاون شورای شهر، سوسن بهبودزاده عضو شورا و زلمی صفا عضو شورای شهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :