موضوع برنامه : چالش های امنیتی هرات چقدر جدی است و آیا این چالش ها به داخل شهر نیز رخنه کرده است؟

مهمانان برنامه : حبیب‌الرحمان پدرام مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات و عبدالقادر کامل فعال سیاسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :