موضوع برنامه : چالش‌های امنیتی در شهرک صنعتی چرا حل نمی‌گردد؟ ناامنی چقدر سبب کاهش سرمایه گذاری در هرات شده است؟

مهمانان برنامه : سعد خطیبی رییس اتاق‌های تجارت هرات، یعقوب مشعوف آگاه مسایل اقتصادی و احسان الله حیات سخن‌گوی والی هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :