برای اولین بار یک زن رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا شد

برای اولین بار یک زن رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :