بانک انکشاف آسیایی، 887 میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

بانک انکشاف آسیایی، ۸۸۷ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :