شهر پاریس برای کاهش مشکلات بزرگ پناهجویان اش، یک مرکز اقامتگاه برای اسکان موقت تا ۴۰۰ انسان باز کرد. این مرکز در حال حاضر برای مردان اختصاص یافته است.
مرکز اقامتگاه جدید برای پناهجویان موقتی است. در این مرکز پناهجویان جدید می توانند چند روزی به سر ببرند، پیش از آنکه در اقامتگاه های دیگر انتقال یابند.
براساس یک اعلامیه خبری که امروز پنجشنبه نشر شد، این مرکز اقامتگاه فقط برای پناهجویان مرد است و یک مرکز اقامتگاه دیگر برای زنان و خانواده ها قرار است در ماه های بعدی در منطقه “ایوری- سور – سن” در جنوب شرق پاریس باز شود.
یک هفته پیش ادارات فرانسه، یک کمپ پناهجویان را واقع در شمال شرق پاریس تخلیه کردند و به این ترتیب بیش از ۳۸۰۰ پناهجو را از سر سرک ها جمع کردند و آنها را با بس ها به اقامتگاه ها انتقال دادند.
در ماه گذشته، کمپ بدنام کاله در برابر کانال مانش بعد از مقاومت های بسیار پناهجویان آن تخلیه شد. آنها می خواستند از این طریق به بریتانیا بروند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: