ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت هرات تحت برنامه ملی انکشاف صنایی روستایی برای ۱۸ اتحادیه زراعتی و مالداری ولایت پول نقد و وسایل کاری کمک نمود.

 

مسئولان ریاست احیاء و انکشاف دهات هرات تاکید دارند که این کمک ها هفت و نیم میلیون افغانی پول نقد و به ارزش بیش از ۵ میلیون وسایل کاری می باشد که برای ۱۸ اتحادیه زراعتی و مالداری  فعال چهار ولسوالی این ولایت از جمله کرخ، کشک ربات سنگی، گذره و انجیل صورت گرفته است.

گفته میشود در ۱۸ اتحادیه زراعتی و مالداری چهار ولسوالی این ولایت بیش از ۵۰۰ تن مصروف کار اند و بیشتر در بخش لبنیات فعالیت میکنند که از این میان ۶۰ درصد این افراد بانوان هستند.

در همین حال شماری بانوان که عضویت این اتحادیه ها را دارند از کمک های صورت گرفته با آنان خوشحال اند و از تلاش های شان برای رشد وضعیت کاری شان در روستا سخن میزنند.

از سویی دیگر مسئولان اتحادیه پیشه وران ولایت هرات وعده میدهند که به منظور رشد صنایع روستایی با اتحادیه های تاسیس شده همکاری جدی خواهند داشت و برای محصولات شان بازار مناسبی را فراهم خواهند نمود.

هرچند قبل از این  چنین برنامه هایی از سوی اداره های مختلف ولایت هرات راه اندازی و پول های هنگفتی در این زمینه به مصرف رسید اما عدم نظارت از چگونگی به مصرف رسیدن آن پول ها، باعث شد تا نتیجه قناعت بخشی نداشته باشد.

با این حال مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت هرات تاکید دارند که به گونه جدی در زمینه چگونگی به مصرف رسیدن پول های توزیع شده برای ۱۸ اتحادیه زراعتی و مالداری این ولایت نظارت دقیق خواهند داشت.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: