افراد مسلح ناشناس مکتبی را در ننگرهار آتش زدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :