پولیس کابل 6 نفر را به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت کرد

پولیس کابل ۶ نفر را به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :