ازبکستان ٢٥ دستگاه  بس را به افغانستان کمک کرد

ازبکستان ٢۵ دستگاه  بس را به افغانستان کمک کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :