تحقیقات تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری کشور نشان می‌دهد که میلیون ها دالر در روند واردات مواد نفتی اختلاس شده است.
در این تحقیق آمده است که ناهمخوانی قوانین و مقررات دربخش واردات مواد نفتی و گاز مایع، قانون استاندارد ملی، دخیل بودن حدود ۱۵ اداره حکومتی در پروسه واردات این مواد به داخل کشور، عدم تجهیزات کافی بنادر کشور از جمله گمرکات و اداره ملی استاندارد، مداخلات زورمندان محلی، ظرفیت پایین منابع بشری و ضعف مکانیزم‌های کنترل بالای کارمندان ادارات، باعث شده تا قاچاق موادنفتی بی کیفیت در کشور افزایش یابد.
در این تحقیق بیان شده که مکانیزم کنونی معافیت از محصولات گمرکی نیروهای بین المللی و ملی، فرصت سوء استفاده را برای مافیاهای مواد نفتی فراهم کرده است.
این درحالیست که اشرف غنی رییس جمهور کشور چندی قبل در کنفرانس وارسا به سران ناتو تعهد مبارزه جدی با فساد اداری را داده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: