رئیس اجراییه افغانستان با رئیس مجلس سنای ایتالیا دیدارکرد

رئیس اجراییه افغانستان با رئیس مجلس سنای ایتالیا دیدارکرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :