سد آبی دوستی افغان_هند زمینه آبیاری زمین های زراعتی 6 ولسوالی را فراهم کرد

سد آبی دوستی افغان_هند زمینه آبیاری زمین های زراعتی ۶ ولسوالی را فراهم کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :