نویسنده گزارش: احمد نصیری

روند بایومتریک شدن افراد باز نشسته در هرات امروز آغاز گردید، قرار نزدیک به ۴ هزار فرد باز نشسته هرات در این برنامه بایومتریک شوند.

 

پس از بانکی شدن حساب های افراد باز نشسته، برایشان سهولت های زیادی در قسمت اخذ معاش بازنشسته‌گی شان فراهم شده است.

هم اکنون در اداره کار امور اجتماعی هرات یک دستگاه برای بایومتریک کردن وجود دارد و روزانه تا صد تن قرار است بایومتریک شوند.

این برنامه جلو حیف میل شدن حقوق افراد باز نشسته را خواهد گرفت از سویی هم الکترونیکی سازی پروسه های مختلف حکومت باعث شفافیت و کاهش حجم کاری خواهد شد.

پیش از این افراد باز نشسته مدت زیادی را جهت طی مراحل نمودن اسناد شان سپری میکردند که در بعضی از موارد باعث حیف و میل شدن حقوق آنان نیز میگردید اما اکنون قرار هر یک سال یک بار بایومتریک شوند تا از ضیاع وقت و  سو استفاده ها جلوگیری گردد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :