یونسکو به وعده که در مورد منار جام داده بود، عمل نکرده است

یونسکو به وعده که در مورد منار جام داده بود، عمل نکرده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :